Nhập từ khóa

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự

  1. Xây dựng chiến lược nhân sự : căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, xây dựng chiến lược nhân sự tương ứng đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng số lượng và chất lượng cho kế hoạch ngắn, trung hạn của công ty
  2. Xây dựng các chính sách nhân sự : thường xuyên rà soát và cải tiến các quy trình, chính sách nhân sự nhằm thống nhất trong công tác quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo tính linh hoạt cho từng thời kỳ phát triển.

Không có bình luận

Đăng bình luận

Your email address will not be published.